Chii chinonzi Adverb | Rwendo rweZvirevo | Adverb List

Chii chinonzi Adverb

  • An adverb anotiudza zvakawanda pamusoro pe verb
  • An adverb rinotsanangura kana dzakachinjwa shoko rechiito mune imwe nzira
  • zhinji adverbs kuguma nechinokwana "Ly" asi kwete zvose.
  • Zvirevo kazhinji anotaura isu sei chimwe chinhu chakaitika

Chii chinonzi Adverb

Adverb Tsanangudzo

Zvirevo zvinopindura mibvunzo iyi

  • sei
  • apo
  • apo
  • Kusvika papi
  • Sei

Adverb Examples List

Chirevo chinotsanangura chiito, chirevo kana chimwe chirevo, chinotitaurira kuti, kupi, kupi, nei, nei uye nehuwandu hupi. Heano zvimwe zvirevo.

SEI WHERE WHEN
nokukurumidza
nomufaro
zvakanaka
zvinorwadza
nyore
pachivande
akanyarara
norugare
cleverly
paki
mukati mehomwe
kunze kwechitoro
mumutambo
pa desk
mukatebhodi
kumba
pedyo nomuti
purazi
ikozvino
zuro
muminiti
usiku
pa 5 o'clock
zuva risati rapera
nokukurumidza
mangwana
nhasi

SEI maitikiro
nokuti akanga achinonoka
sezvo munhu wose akanga akarara
nokuti akanga aneta
sezvo yakanga yava nguva yekubva
nokuti akanga asingagoni kurara
sezvavakanga vane nzara
nokuti akakurumidza kudzoka
nokuti raiva zuva rake rokuberekwa
sezvo Petro akanga akatsamwa kwazvo
kazhinji
dzimwe nguva
vhiki rimwe nerimwe
pamwedzi
nguva dzose
haana
paawa paawa
kazhinji
itika kakawanda
gore negore

Zvirevo zvevana

Rongedzo Rakasiyana Nezvakaitika

Mashoko echirongwa neAposites (kana maAndonyms)

zvinopesana 3 Inoshora Mashoko duramazwi vana
Anopesana Mashoko Nemifananidzo

Rwendo rweZvirevo

Top 100

Top 100
kwete
wo
chaizvo
kazhinji
zvisinei
wo
kazhinji
kwazvo
mangwanani
haana
nguva dzose
dzimwe nguva
Pamwe chete
zvichida
Zvinongoreva
kazhinji
panzvimbo
chaizvoizvo
zvakare
panzvimbo
zvishoma
kunyanya
nokusingaperi
nokukurumidza
zvichida
kare
pazasi
zvakananga
naizvozvo
mumwe
naizvozvo
nyore
pakupedzisira
chaizvo
zvirokwazvo
kazhinji
ikozvino
chaizvo
pakupedzisira
Nguva dzose
zvakakodzera
nokukurumidza
kunyanya
Mberi
mazuva ose
zvikuru
pakarepo
zvishoma
zvishoma nezvishoma
fairly
kunyanya
chose
pakupedzisira
akawandisa
ichangopfuura
zvakanyanya
itika kakawanda
zvakazara
kunyanya
zvinotarisirwa
zvishoma
dzimwe nguva
zvakanyatsonaka
zvakajeka
zvikuru
zvichida
zvishoma
zvimwe
zvakaenzana
zvikuru
zvakakodzera
pachako
kazhinji
nguva zhinji
zvakafanana
zvikuru
pedyo
zvinobudirira
pakutanga
chaizvoizvo
kunyanya
chete
zvinyoro
tariro
pakutanga
roughly
yekudyidzana
zvachose
kaviri
kune imwe nzvimbo
Kwose kwose
zviri pachena
zvakakwana
mumuviri
kubudirira
pakarepo
zvechokwadi
zvese
zvachose
chero zvakadaro

Top 100 +

Top 100 +
vanonzi
zvakadzama
zvokwadi zvokwadi
nemaune
zvakaoma
nyore nyore
zvakanyanya
nhamo
kunze
muchidimbu
uyezve
zvakasimba
kutendeseka
kare
as
ipapo
apo
sei
so
up
panze
kwete
chete
tsime
ipapo
chekutanga
apo
sei
ikozvino
kumativi
kamwe
pasi
kure
pano
manheru ano
kure
nhasi
kure
chaizvo
Papera
nechepamusoro
asi
pamwe
zvisinei
pedo
Mberi
pane imwe nzvimbo
Chero kupi zvako
ndapota
zvachose
neimwe nzira
zvachose
kunze kwenyika
hongu
hapana
mangwana
zuro
ari
to
in
on
by
zvimwe
pamusoro
vakadaro
kuburikidza
itsva
chete
ani
chimwe nechimwe
zvikuru
pamberi
pakati
vakasununguka
rudyi
yakanakisisa
kubvira
zvose zviri zviviri
chokwadi
pasina
shure
zviri nani
zvakakwana
mugove
diki
kunyange zvakadaro
zvishoma
zvishoma
pasi
Inotevera
zvakaoma
zvechokwadi
ruboshwe
muduku
pfupi
ekupedzisira
mukati
pamwe chete
dzikisa
TRUE

Zvirevo zve Frequency

Nguva dzose - Kazhinji - Kazhinji - Kazhinji - Dzimwe nguva - Dzimwe nguva - Kazhinji - Kazhinji - Usambofa

Zvirevo zve Frequency

Zvinyorwa zvirevo

nokudaro - uye - chero zvakadaro - kunze kwe - zvechokwadi - zvichienzaniswa - naizvozvo - pamwe-pane imwe nzvimbo - zvakafanana - pakupedzisira --zve -zvezve - naizvozvo-kubva ikozvino - zvisinei - zvingangoitika - zvechokwadi - pane-zvekare - panguva iyo - zvakare - iyo-zvisinei - inotevera - zvisinei - ikozvino - zvimwe-asi-zvakadaro-zvakadaro-zvakadaro -kudaro - ipapo - pashure-naizvozvo - naizvozvo - pasina mubvunzo - zvakadaro

Zvinyorwa zvirevo

Runyora rweZvirevo Zvose

A

zvisinganzwisisiki
zvisingabviri
accidentally
acidly
chaizvoizvo
adventurously
pashure
zvishoma
nguva dzose
nehasha
annually
kuzvidya mwoyo
kuzvizvikudza
awkwardly

B

zvakaipa
bashfully
zvakanaka
zvinorwadza
bleakly
mapofu
nomufaro
kuzvirumbidza
noushingi
noushingi
muchidimbu
zvinopenya
nokukurumidza
zvakazara
busily

C

akanyarara
zvakanyatsonaka
zvisina hanya
chenjera
zvirokwazvo
nomufaro
zvakajeka
cleverly
pedyo
coaxingly
colorfully
kazhinji
nguva dzose
coolly
zvakarurama
noushingi
crossly
utsinye

zvinoshamisa
D

mazuva ose
daintily
zvikuru
kunyengedza
anofadza
zvakadzama
zvakashata
nemaune
anofadza
kushingaira
dimly
pasina mubvunzo
dreamily
E

nyore
elegantly
energetically
zvikuru
nomufaro
zvakaenzana
kunyanya
kunyange
zvakafanana
pakupedzisira
chaizvo
nomufaro
chaizvo
F

fairly
akatendeka
famously
kure
kutsanya
fatally
zvinotyisa
nomwoyo wose
zvinotyisa
fondly
upenzi
nerufaro
frankly
frantically
pachena
frenetically
zvinotyisa
zvakazara
nekutsamwa
G

kazhinji
generously
zvinyoro
nomufaro
fadza
zvakanaka
thankfully
zvikuru
makaro
H

nomufaro
nekukurumidza
healthily
zvakanyanya
anobatsira
asingabatsiri
zvikuru
kutendeseka
hopeless
paawa paawa
nzara
I

pakarepo
zvisina mhosva
kunetseka
nekukurumidza
zvakanyanya
zvakanyatsonaka
zvinonakidza
mukati
zvinogumbura
J

jaggedly
godo
joshingly
nomufaro
nomufaro
jovially
jubilantly
judgementally
zvakarurama
K

keenly
kiddingly
vane mutsa
nomutsa
kissingly
knavishly
knottily
kuziva
zivo
kookily
L

lazily
zvishoma
zvishoma
zvichida
limply
vakasvinuka
loftily
zvinofadza
kusununguka
norudo
nenzwi guru
kutendeseka

M

madly
zvikuru
zvinoreva
mechanically
nomufaro
zvinosuruvarisa
kuseka
pamwedzi
zvimwe
kufa
kunyanya
mysteriously
N

zvinotarisirwa
zvishoma
neatly
vanoda
nekutya
haana
nicely
mheremhere
kwete
O

kuteerera
obnoxiously
oddly
offensively
zviri pamutemo
kazhinji
chete
pachena
optimistically
overconfidently
owlishly
P

zvinorwadza
zvishoma
nokushivirira
zvakakwana
mumuviri
playly
zvinyoro-nyoro
zvisina kunaka
zvakanaka
zvingave
nesimba
nokukurumidza
zvakakodzera
nguva

Q

quaintly
kukakavara
soasily
queerly
zvinonzwisisika
mubvunzo
nokukurumidza
nokukurumidza
akanyarara
quirkily
quizzically

R

nokukurumidza
kazhinji
nyore nyore
kwazvo
anosimbisa
asingatyi
nguva zhinji
kunyunyuta
kakawanda
kunyadzisa
zvinyararire
zvakarurama
zvakarurama
zvakasimba
roughly
rudely

S

kusuruvara
safely
hapana
scarily
kutsvaga
sedately
inoratidzika
kazhinji
kuzvikudza
voga
zvakanyanya
shakily
zvakanyanyisa
makwai
shrilly
shyly
akanyarara
akarara
zvishoma nezvishoma
zvakanaka
zvishoma
solemnly
zvakasimba
dzimwe nguva
nokukurumidza
nokukurumidza
kunyengera
sternly
zvakasimba
kubudirira
pakarepo
zvinoshamisa
kunyunyuta
sweetly
swiftly
kunzwira tsitsi

T

nounyoro
tensely
zvakanyanya
tichionga
zvakakwana
kufunga
zvakasimba
mangwana
wo
zvinoshamisa
triumphantly
zvechokwadi
chokwadi

U

pakupedzisira
unabashedly
unaccountably
zvisingadikanwi
zvisiri izvo
zvisingatarisirwi
nhamo
zvisinganzwisisiki
unnaturally
zvisina kufanira
zvachose
upbeat
upliftingly
vakarurama
kupidiguka
kumusoro
kumusoro
nokukurumidza
zvinoshandiswa
hazvina maturo
kazhinji
zvachose

V

pakarepo
zvisingaiti
zvisina maturo
vakashinga
zvikuru
nemashoko
chaizvo
zvakashata
anokunda
zvine utsinye
zvakanaka
nokuzvidira

W

warmly
vasina simba
weely
tsime
wetly
zvachose
wildly
nemaune
nokuchenjera
nhamo
zvinoshamisa
kunetseka
zvisina kururama

Y

yawningly
Gore negore
kazhinji
zuro
kuzvipira
vechiduku

Z

kushingaira
zestfully
zvese