Mashoko echirongwa neAposites (kana maAndonyms)

Rwokutsvaga Runyoro Rwakafanana neChinyorwa

Anopesana Mashoko

Rongedzo Rakasiyana Nezvakaitika

Runyora rweZvirevo Zvose

Mashoko echirongwa neAposites (kana maAndonyms)

Runyora rwemamwe mavhesi A kusvika kuZ

Mashoko
Anopesana
A
pamusoro
chaizvo
nechepamusoro
pazasi
kusavapo
kuvapo
zvakawanda
kushaya
kugamuchira
kuramba
kazhinji
intentional
achishingaira
simbe
Wedzera
kuti abvise
kubvuma
kuti arambe
munhu akura
Mwana
enderera
elementary
affirmative
kunaka
afraid
shinga
pashure
pamberi
pamusoro
nokuti
zvakafanana
siyana
vapenyu
akafa
zvose
hapana
nguva dzose
haana
kare
ano
kubvumirana
kuramba, kurwisana
kubvumidza
kuti vadzivise
kare
kwete izvozvi
nguva dzose
haana
mudzidzi
nyanzvi
kuti vafare
to bear
Angel
Dhimoni
Mhuka
munhu
kuvhiringidza
kugutsa
kuti apindure
kubvunza
mhinduro
mubvunzo
kushandiswa
synonym
kunze
Pamwe chete
zvishoma
chaizvo
kukakavara
kubvumirana
kuti asungwe
kusununguka, kusunungura
kusvika
kuenda
kusvika
kuti vaende, vaende
chakagadzirwa
dzinongoitika
kubvunza
kuti apindure
vakarara
muka
kurwisa
kudzivirira
chirwere
kudzivirira, kudzivirira
attic
cellar
matsutso
chitubu
muka
vakarara
zvakaipa
chinonaka, chakanaka, chinofadza
B
shure
pamberi pa
kumashure
foreground
kumashure
Mberi
zvakaipa
kugona
munyama
fortune, rombo rakanaka
runako
ugliness
pamberi
pashure
kutanga
kuguma, kupedzisa
kutanga
kuguma, kuguma
shure
pamberi pa
pazasi
nechepamusoro
yakanakisisa
ipisisa
zviri nani
zvakaipa
runako
shata
guru
diki
kuberekwa
rufu
zvinorwadza
inotapira
nhema
chena
gomara
Akacheka
muviri
mweya
to bear
kufadza, kufarira
boring
chinonakidza, chinonakidza
Kukwereta
kukweretesa
pasi
pamusoro
mukomana
musikana
shinga
kutya, kutya
kutyora
kugadzirisa, kugadzirisa
Yakafara
zvishoma
hanzvadzi konama
hanzvadzi sikana
kuvaka
kuparadza
takabatikana
simbe
kutenga
kutengesa
C
nyarara
kufara
chenjerera
vasina hanya
vasina hanya
chenjerera
kubata
kupotsa, kukanda
dari
pasi
cellar
attic
pakati
panze, mujinga
zvirokwazvo
zvichida
chinogona kuchinja
sachinja-chinja
chipa
dhura
Mwana
munhu mukuru, akura
vana
vabereki
chena
sviba
akachenjera
pata
kuvhara
kuvhura
vharika
yakazaruka
cloudy
clear, sunny, bright
kutonhora (adj)
Hot
chando (zita)
kupisa
kuuya
kuenda
mutambo
drama, dambudziko
zvakaoma
nyore
rumbidzo
kuseka
zvinomanikidzirwa
kuzvipira
kuti ibatane
kuti aparadzanise
consonant
vowel
sachinja-chinja
chinogona kuchinja
kuvaka
kuparadzwa
kuenderera mberi
kuti vadzivise
kutonhora
kudziya
zvechokwadi
chenhema, zvakaipa
ushingi
kutya
ushingi
kutya
kutya
akashinga, ushingi
kugadzira
kuparadza
utsinye
munhu, mutsa
munhu
kuchema
kunyoresa
kuchema
kuseka
curly
kururamiswa
D
kukanganisa
kugadzirisa
ngozi
kuchengeteka, kuchengeteka
ngozi
ngozi
rima
chiedza
mwanasikana
mwanakomana
mambakwedza
rufuramhembwe
zuva
husiku
zvakadzama
shallow
kukunda
kukunda
chinonaka
zvakaipa
kuti arambe
kubvuma
kuti vaende
kusvika
kuenda
kusvika
desperate
tariro
kuparadza
kuvaka, kusika, kuumba
kuparadzwa
kuvaka
Dhimoni
Angel
kudzvinyirira
democracy
kufa
kurarama
siyana
zvakafanana, zvakaenzana, zvakafanana
zvakaoma
nyore
sviba
chena
chirwere
utano
kure
pedo
kugovana
kubatanidza
kupesana
kubatana
kuti varambe
kuroora
kurambana
muchato, muchato
vakarambana
akaroora
mhuri
vatorwa
pasi
up
pasi
upstairs
dhurama
mutambo
dry
humid, mvura
dull
fadza
rufuramhembwe
mambakwedza
E
mangwanani
kunonoka
mabvazuva
mavirazuva
nyore
zvakaoma, zvakaoma
elementary
enderera
kuenda kune imwe nyika
kuenda kune imwe nyika
emigration
immigration
Zvisina chinhu
azere
kuguma
kutanga
magumo
kutanga
kuzviuraya
kutanga
Muvengi
shamwari
kuti ufare
kuvenga
kupinda
kuenda
kupinda
mbudo
akaenzana
siyana
kunyange
Odd
manheru
mangwanani
munhu wose
hakuna munhu
chinhu chose
hapana
chaizvo
zvishoma
kufara
nyarara
fadza
boring
kuisa pachena
kuisa
mbudo
kupinda
dhura
chipa
ekisipoti
imupota
ekisiposha
pokugara
kwekupedzisira
kuenzanisa
F
kukanganisa
kuti kubudirire, kudarika
kukanganisa
budiriro
venhema
yakarurama, yechokwadi
kure
pedo
kutsanya
nonoka
mafuta
zvishoma, zvishoma
kutya
ushingi
chikadzi
mukono
shoma
vazhinji
kuwana
kurasikirwa
kupedza
kutanga
pedza
kutanga
chekutanga
yekupedzisira, yekupedzisira
kugadzira
kutyora
pamhama
hilly
pasi
dari
kutevera
kutungamirira
kuti vadzivise
kubvumira, kurega, kubvumira
nokuti
pamusoro
foreground
kumashure
vatorwa
mhuri
mutorwa
Chizvarwa
kukanganwa
kuti uyeuke
kuumba
kuparadza
upfumi
munyama
Mberi
kumashure
kusununguka
kuti asungwe
kuti iome
kunyauka
itika kakawanda
dzimwe nguva
shamwari
Muvengi
mberi
shure
pamberi pa
kumashure, shure
azere
Zvisina chinhu
shamisa
zvakakura
ramangwana
yapfuura, ikozvino
G
Kazhinji
kunyanya, inokosha
kupa
zvinoreva
munyoro
chisimba, chinotyisa, chakasimba
gentleman
mudzimai
musikana
mukomana
kupa
kutora
kuenda
kuuya, kumira
kugona
zvakaipa
godfather
godmother
wakakura-up
Mwana
muenzi
hondo
ane mhosva
mhosva
H
rufaro
kusuruvara
kufara
suwa
naka
shata
zvakaoma
nyore, soft
kukohwa
kudyara
kuvenga
kufara, kuda, kuda
utano
chirwere, chirwere
utano
kurwara, kurwara
kupisa
chando
denga
gehena
rinorema
chiedza
gehena
denga
pano
ipapo
yakakwirira
zvakadzama
yakakwirira
yakaderera
hilly
pamhama
kurova
kusuwa
tariro
vane tariro, vasina tariro
hopeless
tariro
horizontal
mira
hondo
muenzi, mushanyi
Hot
chando
kura
dikidiki
munhu
Mhuka
munhu
utsinye
humid
dry
vane nzara
nyota
murume
mukadzi
I
pamberi pa
kumashure, shure
kusazvidza
kuti vaone
zvakaipa
kuporesa, zvakanaka
kuenda kune imwe nyika
kuenda kune imwe nyika
immigration
emigration
imupota
ekisipoti
in
panze
kuisa
kuisa pachena
kuwedzera
kuti kuderedze
mhosva
ane mhosva
mukati
kunze
kuseka
rumbidzo
akachenjera
benzi, benzi
intentional
kazhinji
anofarira
bored
fadza
kunotyisa, kuora
kuti vadzivise
kuenderera mberi
J
kuisa pangozi
kuti uwane
jolly
suwa
mudiki
senior
K
keen
asina kufarira
mutsa
utsinye, zvakaipa
L
kushaya
zvakawanda, zvizhinji
mudzimai
gentleman
kumhara
kuti abvise
munda
mvura
guru
diki
ekupedzisira
chekutanga
kunonoka
mangwanani
kuseka
kuchema
simbe
kushanda, kubatikana
kutungamirira
kutevera
kudzidza
kudzidzisa
kuenda
kusvika, kupinda
ruboshwe
rudyi
kukweretesa
Kukwereta
zvishoma
zvimwe
kurega
kuti vadzivise
kunyepa
kumira
upenyu
rufu
chiedza
rima, rinorema
kufarira
kuvenga
mvura-mvura
rakasimba
zvishoma
guru, guru
zvishoma
zvikuru
kurarama
kufa
refu
pfupi
kurasikirwa
kuwana, kukunda
muruzi
mukundi
ruzha
Akanyarara
kuda
kuvenga
naka
Anotyisa
yakaderera
yakakwirira
kuderedza
kusimudza
M
zvikuru
zvishoma
mukono
chikadzi
murume
mukadzi
vazhinji
vashoma, vamwe
muchato
kurambana
akaroora
vakarambana, vasina kuroorwa
kuroora
kuti varambe
tenzi
nokuti
pamusoro-soro
pasipasi
zvinoreva
kupa
kunyauka
kuti iome
varume
vakadzi
kugadzirisa
kutyora
mess
urongwa
pakati pousiku
masikati
pasipasi
pamusoro-soro
zvishoma
zvikuru
kusuwa
kurova, kubata
kuenzanisa
kwekupedzisira
ano
vekare, vekare
monarchy
republic
mwedzi
zuva
zvimwe
zvishoma
mangwanani
manheru
gomo
mupata
zvikuru
zvishoma
N
zvishoma
yakafara, yakafara
nasty
akanaka, anofadza
Chizvarwa
mutorwa, mutorwa
dzinongoitika
chakagadzirwa
pedo
kure, kure
kunaka
affirmative
nephew
muzukuru
haana
nguva dzose
itsva
vekare, vekare
zvakanaka
chakaipa, chakaipa
muzukuru
nephew
husiku
zuva
kwete
ehe
hakuna munhu
munhu wose
mheremhere
akanyarara, akanyarara
masikati
pakati pousiku
hapana
al lof
Zvakajairika
shamisa
mawodzanyemba
chamhembe
kwete izvozvi
kare
hapana
chinhu chose
kuti vaone
kusazvidza
ikozvino
ipapo
O
dzimwe nguva
itika kakawanda
occupied
shama
Odd
kunyange
kure
on
kazhinji
kazhinji, dzimwe nguva
wekare
mazuva ano, matsva, vaduku
on
kure
kuvhura
kuvhara, kuvhara
yakazaruka
akavhara, akapfigwa
muvengi
mutsigiri
urongwa
mess
kazhinji
chinokosha
mwe
chete
panze
in
kunze
mukati
panze
pakati
pamusoro
pasi
P
vabereki
vana
chidimbu
ose
kusarura
chizere
kunyanya
Kazhinji
kudarika
kukanganisa
zvekare
ramangwana, ikozvino
runyararo
hondo
kubvumira
kuti vadzivise
kudyara
kukohwa
zvakawanda
kushaya
inofadza
zvakaipa
ruremekedzo
ruremekedzo, rusina maturo
varombo
mupfumi, mupfumi
urombo
pfuma
simba
kushaya simba
kuvapo
kusavapo
chipo
yapfuura, ramangwana
runako
shata
voga
ruzhinji rwevanhu
zvichida
zvirokwazvo
nyanzvi
mudzidzi
kuchengetedza
kurwisa
kuchengetedzwa
chirwere
ruzhinji rwevanhu
voga
kudhonza
kusundira
mudzidzi
mudzidzisi
kusundira
kudhonza
Q
mubvunzo
mhinduro
chimbidzika
nonoka
Akanyarara
inzwi guru, mheremhere
R
kusimudza
kuderedza
kunaya
jeka
shure
mberi
kugamuchira
kutumira
kuti kuderedze
kuwedzera
kuramba
kubvumirana, kugamuchira
demba
kugutsikana
kuti uyeuke
kukanganwa
kugadzirisa
kukanganisa
kuti apindure
kubvunza
pindura
mubvunzo
republic
udzvinyiriri, madzimambo
kuzorora
kushanda
fuma
varombo
rudyi
kuruboshwe, zvakaipa
kuti amuke
kunyura
kwasharara
munyoro, kunyorova, zvinyoro
kasharara
ruremekedzo
kumaruwa
mutaundi
S
suwa
kufara
kusuruvara
rufaro
ngozi
ngozi
chengetedzo
ngozi
zvakafanana, zvakafanana
siyana
kugutsikana
kusagutsikana
kugutsa
kuti asvibise
kuponesa
kupedza, kuparadza
kuchema
kunyoresa
chibatiso
ngozi
kazhinji
kazhinji
kutengesa
kutenga
kutumira
kugamuchira
kugara
kumira
senior
mudiki
kuti aparadzanise
kushamwaridzana, kubatanidza
zvakakura
shamisa
nokuti
tenzi
kuti asunungurwe
kuti asungwe
shallow
zvakadzama
Akacheka
gomara
pokugara
ekisiposha
pfupi
kureba, kureba
kudanidzira
kunyoresa
kuvhara
kuvhura
sick
utano
silent
mheremhere
benzi, benzi
akachenjera
nyore
zvakaoma
kunyura
kuti amuke
vasina
akaroora
hanzvadzi sikana
hanzvadzi konama
tetepa
mafuta
nonoka
nekukurumidza, nekukurumidza
diki
chikuru, chikuru, kureba
tsvedzerera
kwasharara
soft
akaoma, rough
rakasimba
mvura-mvura
somber
akavaraidza, achifara
vamwe
vazhinji
mwanakomana
mwanasikana
mweya
muviri
souris
inotapira
chamhembe
mawodzanyemba
chinokosha
kazhinji, kazhinji
chitubu
matsutso
kumira
kugara
kutanga
kumira
kutanga
kupedza, kuguma, mira
kumira
kutanga, kuenda
kumira
kunyepa
shamisa
Zvakajairika
zvakasimba
kushivirira, kuzvidzora
simba
kushaya simba
mudzidzi
mudzidzisi
pata
akachenjera, akachenjera
suburb
pakati
kubudirira
kukanganisa
budiriro
kukanganisa
kuti abvise
Wedzera
shuga
munyu
chirimo
chando
zuva
mwedzi
jeka
makore, kunaya
mutsigiri
muvengi
kunyunyuta
kuvimba
inotapira
zvinorwadza, zvinotapira
synonym
kushandiswa
T
kutora
kupa
kuti abvise
kumhara
reba
zviduku, zviduku
kudzidzisa
kudzidza
mudzidzisi
mudzidzi, mudzidzi
thankful
kwete
Anotyisa
naka
ipapo
pano
ipapo
ikozvino
onda
kuoma, mafuta
kukanda
kubata
shinya
regedzeka
dikidiki
kura
Pamwe chete
kunze
mangwana
zuro
pamusoro
pasi
chizere
kusarura
dhorobha
musha
dambudziko
mutambo
zvishoma
zvakakosha
zvechokwadi
venhema
kuvimba
kunyunyuta
U
ugliness
runako
shata
akanaka, akanaka, akanaka
pasi
pamusoro
kubatanidza
kupatsanura, kuparadzanisa
kubatana
kupesana
up
pasi
upstairs
pasi
mutaundi
kumaruwa
urgent
zvinyararire
hazvina maturo
kosha
V
shama
occupied
mupata
gomo
mira
horizontal
kukunda
kukunda
musha
dhorobha
chisimba
munyoro
muenzi
hondo
kuzvipira
zvinomanikidzirwa
vowel
consonant
W
hondo
runyararo
kudziya
kutonhora
kuparadza
kuponesa
mvura
munda
kushaya simba
vane simba, vakasimba
pfuma
urombo
pfuma
varombo
muchato
kurambana
tsime
zvakaipa
mavirazuva
mabvazuva
yakanyorova
dry
kunyoresa
kudanidzira, kudanidzira
chena
nhema
ose
chidimbu
yakafara
zvishoma
mukadzi
murume
kukunda
kurasikirwa
mukundi
muruzi
chando
chirimo
kushanda
kuzorora
mukadzi
murume
vakadzi
varume
zvakaipa
zviri nani
ipisisa
yakanakisisa
zvakaipa
kururamisa, kurudyi
Y
ehe
kwete
zuro
mangwana
diki
wekare
Mashoko
Anopesana
Mashoko
Anopesana
Mashoko
Anopesana
L
kunze
mukati
chamhembe
mawodzanyemba
kushaya
zvakawanda, zvizhinji
panze
pakati
chinokosha
kazhinji, kazhinji
mudzimai
gentleman
pamusoro
pasi
chitubu
matsutso
kumhara
kuti abvise
P
kumira
kugara
munda
mvura
vabereki
vana
kutanga
kumira
guru
diki
chidimbu
ose
kutanga
kupedza, kuguma, mira
ekupedzisira
chekutanga
kusarura
chizere
kumira
kutanga, kuenda
kunonoka
mangwanani
kunyanya
Kazhinji
kumira
kunyepa
kuseka
kuchema
kudarika
kukanganisa
shamisa
Zvakajairika
simbe
kushanda, kubatikana
zvekare
ramangwana, ikozvino
zvakasimba
kushivirira, kuzvidzora
kutungamirira
kutevera
runyararo
hondo
simba
kushaya simba
kudzidza
kudzidzisa
kubvumira
kuti vadzivise
mudzidzi
mudzidzisi
kuenda
kusvika, kupinda
kudyara
kukohwa
pata
akachenjera, akachenjera
ruboshwe
rudyi
zvakawanda
kushaya
suburb
pakati
kukweretesa
Kukwereta
inofadza
zvakaipa
kubudirira
kukanganisa
zvishoma
zvimwe
ruremekedzo
ruremekedzo, rusina maturo
budiriro
kukanganisa
kurega
kuti vadzivise
varombo
mupfumi, mupfumi
kuti abvise
Wedzera
kunyepa
kumira
urombo
pfuma
shuga
munyu
upenyu
rufu
simba
kushaya simba
chirimo
chando
chiedza
rima, rinorema
kuvapo
kusavapo
zuva
mwedzi
kufarira
kuvenga
chipo
yapfuura, ramangwana
jeka
makore, kunaya
mvura-mvura
rakasimba
runako
shata
mutsigiri
muvengi
zvishoma
guru, guru
voga
ruzhinji rwevanhu
kunyunyuta
kuvimba
zvishoma
zvikuru
zvichida
zvirokwazvo
inotapira
zvinorwadza, zvinotapira
kurarama
kufa
nyanzvi
mudzidzi
synonym
kushandiswa
refu
pfupi
kuchengetedza
kurwisa
T
kurasikirwa
kuwana, kukunda
kuchengetedzwa
chirwere
kutora
kupa
muruzi
mukundi
ruzhinji rwevanhu
voga
kuti abvise
kumhara
ruzha
Akanyarara
kudhonza
kusundira
reba
zviduku, zviduku
kuda
kuvenga
mudzidzi
mudzidzisi
kudzidzisa
kudzidza
naka
Anotyisa
kusundira
kudhonza
mudzidzisi
mudzidzi, mudzidzi
yakaderera
yakakwirira
Q
thankful
kwete
kuderedza
kusimudza
mubvunzo
mhinduro
Anotyisa
naka
M
chimbidzika
nonoka
ipapo
pano
zvikuru
zvishoma
Akanyarara
inzwi guru, mheremhere
ipapo
ikozvino
mukono
chikadzi
R
onda
kuoma, mafuta
murume
mukadzi
kusimudza
kuderedza
kukanda
kubata
vazhinji
vashoma, vamwe
kunaya
jeka
shinya
regedzeka
muchato
kurambana
shure
mberi
dikidiki
kura
akaroora
vakarambana, vasina kuroorwa
kugamuchira
kutumira
Pamwe chete
kunze
kuroora
kuti varambe
kuti kuderedze
kuwedzera
mangwana
zuro
tenzi
nokuti
kuramba
kubvumirana, kugamuchira
pamusoro
pasi
pamusoro-soro
pasipasi
demba
kugutsikana
chizere
kusarura
zvinoreva
kupa
kuti uyeuke
kukanganwa
dhorobha
musha
kunyauka
kuti iome
kugadzirisa
kukanganisa
dambudziko
mutambo
varume
vakadzi
kuti apindure
kubvunza
zvishoma
zvakakosha
kugadzirisa
kutyora
pindura
mubvunzo
zvechokwadi
venhema
mess
urongwa
republic
udzvinyiriri, madzimambo
kuvimba
kunyunyuta
pakati pousiku
masikati
kuzorora
kushanda
U
pasipasi
pamusoro-soro
fuma
varombo
ugliness
runako
zvishoma
zvikuru
rudyi
kuruboshwe, zvakaipa
shata
akanaka, akanaka, akanaka
kusuwa
kurova, kubata
kuti amuke
kunyura
pasi
pamusoro
kuenzanisa
kwekupedzisira
kwasharara
munyoro, kunyorova, zvinyoro
kubatanidza
kupatsanura, kuparadzanisa
ano
vekare, vekare
kasharara
ruremekedzo
kubatana
kupesana
monarchy
republic
kumaruwa
mutaundi
up
pasi
mwedzi
zuva
S
upstairs
pasi
zvimwe
zvishoma
suwa
kufara
mutaundi
kumaruwa
mangwanani
manheru
kusuruvara
rufaro
urgent
zvinyararire
gomo
mupata
ngozi
ngozi
hazvina maturo
kosha
zvikuru
zvishoma
chengetedzo
ngozi
V
N
zvakafanana, zvakafanana
siyana
shama
occupied
zvishoma
yakafara, yakafara
kugutsikana
kusagutsikana
mupata
gomo
nasty
akanaka, anofadza
kugutsa
kuti asvibise
mira
horizontal
Chizvarwa
mutorwa, mutorwa
kuponesa
kupedza, kuparadza
kukunda
kukunda
dzinongoitika
chakagadzirwa
kuchema
kunyoresa
musha
dhorobha
pedo
kure, kure
chibatiso
ngozi
chisimba
munyoro
kunaka
affirmative
kazhinji
kazhinji
muenzi
hondo
nephew
muzukuru
kutengesa
kutenga
kuzvipira
zvinomanikidzirwa
haana
nguva dzose
kutumira
kugamuchira
vowel
consonant
itsva
vekare, vekare
kugara
kumira
W
zvakanaka
chakaipa, chakaipa
senior
mudiki
hondo
runyararo
muzukuru
nephew
kuti aparadzanise
kushamwaridzana, kubatanidza
kudziya
kutonhora
husiku
zuva
zvakakura
shamisa
kuparadza
kuponesa
kwete
ehe
nokuti
tenzi
mvura
munda
hakuna munhu
munhu wose
kuti asunungurwe
kuti asungwe
kushaya simba
vane simba, vakasimba
mheremhere
akanyarara, akanyarara
shallow
zvakadzama
pfuma
urombo
masikati
pakati pousiku
Akacheka
gomara
pfuma
varombo
hapana
al lof
pokugara
ekisiposha
muchato
kurambana
Zvakajairika
shamisa
pfupi
kureba, kureba
tsime
zvakaipa
mawodzanyemba
chamhembe
kudanidzira
kunyoresa
mavirazuva
mabvazuva
kwete izvozvi
kare
kuvhara
kuvhura
yakanyorova
dry
hapana
chinhu chose
sick
utano
kunyoresa
kudanidzira, kudanidzira
kuti vaone
kusazvidza
silent
mheremhere
chena
nhema
ikozvino
ipapo
benzi, benzi
akachenjera
ose
chidimbu
O
nyore
zvakaoma
yakafara
zvishoma
dzimwe nguva
itika kakawanda
kunyura
kuti amuke
mukadzi
murume
occupied
shama
vasina
akaroora
kukunda
kurasikirwa
Odd
kunyange
hanzvadzi sikana
hanzvadzi konama
mukundi
muruzi
kure
on
tetepa
mafuta
chando
chirimo
kazhinji
kazhinji, dzimwe nguva
nonoka
nekukurumidza, nekukurumidza
kushanda
kuzorora
wekare
mazuva ano, matsva, vaduku
diki
chikuru, chikuru, kureba
mukadzi
murume
on
kure
tsvedzerera
kwasharara
vakadzi
varume
kuvhura
kuvhara, kuvhara
soft
akaoma, rough
zvakaipa
zviri nani
yakazaruka
akavhara, akapfigwa
rakasimba
mvura-mvura
ipisisa
yakanakisisa
muvengi
mutsigiri
somber
akavaraidza, achifara
zvakaipa
kururamisa, kurudyi
urongwa
mess
vamwe
vazhinji
Y
kazhinji
chinokosha
mwanakomana
mwanasikana
ehe
kwete
mwe
chete
mweya
muviri
zuro
mangwana
panze
in
souris
inotapira
diki
wekare