Kutaura nekunyora Mazuva, Mazuva

Mazuva, Mazuva

Mazuva 0f vhiki


Mwana weMuvhuro anouraya bhokisi rekutanga,
Mwana weChipiri anohwina munhangemutange,
Mwana weChitatu haambofi,
Mwana weChina anoenda kure,
Mwana weChishanu ari akanaka kwazvo,
Mwana weMugovera nguva dzose aigona,
Mwana weSvondo anofara uye ane zuva,
Imbira rwiyo urwu, zvinonakidza!

MAZUVA MAKIVI EVHIKI

weekdays:
Muvhuro
Chipiri
Chitatu
China
Chishanu

vhiki yevhiki:
Mugovera
Svondo

mavhiki maviri: masvondo e2
musi: June 15th
pamangwanani
mumasikati
manheru
usiku

nhasi
zuro
mangwana

Nhamba dzomutambo uye mazuva

1st kutanga
2nd yechipiri
3rd yechitatu
4.lh yechina
5th yechishanu
6th yechitanhatu
7th yechinomwe
8th yechisere
gth chisere
10th yegumi
11th rechigumi nerimwe
12th yechigumi nembiri
13, h kutatu
14th yegumi nemana
15th yegumi nemashanu
16th chigumi nematanhatu
17th gumi nemanomwe
18th gumi nemasere
19th yegumi nemapfumbamwe
20th makumi maviri
21st makumi maviri nekutanga
22nd makumi maviri nechipiri
23rd makumi maviri nematatu
30th makumi matatu
31rt makumi matatu nekutanga

Kutaura uye kunyora mazuva

Tinokwanisa kunyora zuva rakafanana neizvi:

10 March kana 10th March kana
3.10.08 kana 3 / 10 / 08

Tinotaura zuva rakafanana neizvi:

Zuva ripi nhasi?

Ndicho chechi chegumi.
Ndicho chegumi chaMarch.

Iti gore rakadai:

1980 gumi nemasere makumi masere
1995 makumi mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemashanu
2006 zviuru zviviri nezvitanhatu
2020 makumi maviri nemakumi maviri