Chikoro Chekuita

Chikoro Chekuita

1 Taura zita rako.
2 Dzokorora zita rako.
3 Taura zita rako.
4 Tora zita rako.
5 Isa zita rako.
6 Simuka.
7 Enda kubhodhi.
8 Nyora pabhodhi.
9 Bvisa bhodhi.
10 Gara pasi. / Tora chigaro chako.
11 Vhura bhuku rako.
12 Verenga peji gumi.
13 Chidzidzo pegumi.
14 Vhura bhuku rako.
15 Bvisa bhuku rako.
16 Simudza ruoko rwako.
17 Bvunza mubvunzo.
18 Teerera mubvunzo
19 Pindura mubvunzo.
20 Teerera mhinduro.
21 Ita basa rako rechikoro.
22 Ita basa rako rechikoro.
23 Enda pamusoro pemhinduro.
24 Gadzirisa zvikanganiso zvako.
25 Hand mubasa rako rechikoro.
26 Shandisa bhuku.
27 Kurukura mubvunzo uyu.
28 Batsirana.
29 Shanda pamwe chete.
30 Shandisa nekirasi.


31 Tarisa muduramazwi.
32 Tarira shoko.
33 Taura shoko racho.
34 Verenga tsanangudzo.
35 Kopa shoko.
36 Kushanda chete. / Ita basa rako pachako.
37 Shanda nemumwe wako.
38 temai mumapoka maduku.
39 Shanda muboka.
40 Shanda sekirasi.
41 Pasi pamumvuri.
42 Bvisa magetsi.
43 Tarisa pahwindo.
44 Tora manotsi.
45 Vhura magetsi.
46 Tora chikamu chepepa.
47 Pfuura miedzo.
48 Pindura mibvunzo.
49 Tarisa mhinduro dzako.
50 Unganidzai miedzo.
51 Sarudza mhinduro yakarurama.
52 Deredzai mhinduro yakarurama.
53 Zadzai musina chinhu.
54 Maka mhinduro yepeji. / Bhura mhinduro.
55 Matanidza mazwi.
56 Isa pasi pezwi.
57 Bvisai shoko.
58 Unscramble shoko.
59 Isa mazwi acho.
60 Nyora pane imwe pepepa.